ЛОГОРИТМИКА е интердисциплинарна наука, което означава , че не принадлежи само на една определена област. Тя е самостоятелна научно – практическа сфера с корекционно терапевтична насоченост. Насочена е към деца  имащи нужда от терапевтично въздействие, но и такива които нямат  отклонения в развитието си.

logoritmika-za-deca

 Логоритмика е специфичен синтез от движения, музика и реч, които заедно са мощен генератор за стимулиране на детското развитие в най  – важният за човека период между 3 и 7 годишна възраст.

Логоритмика има широко поле на приложение. Използва се в логопедията, специалната педагогика, началната педагогика, музикалната педагогика, кинезетерапията, ерготерапията, рехабилитацията, медицината и психологията.

Логоритмика  има общоразвиващо, укрепващо и стимулиращо въздействие при здрави индивиди, защото спомага за стимулиране на развитието на основните психични процеси развиващи се  най – интензивно  между 3 и 7 годишна възраст: гнозис, праксис, език.

Гнозис – възприятията или по – подробно казано тава е сложна обработка  на получената сензорна информация, при която става разпознаване, класификация и идентификация на обектите.

Праксис – заучени волeви движения или : планиране, изграждане и изпълнение на комплексни моторни, чрез които точно и автоматично се извършват сложни и целенасочени двигателни действия.

Езика – използване на единна система от знаци и символи, които позволяват на човека да обозначи ( вербално ) всички абстрактни идеи, понятия и отношения между тях

Тези три висши корови функции са в непрекъснато взаимодействие и се осъществяват чрез т.нар. функционални системи, които обаче не са генетично кодирани,  нито се развиват спонтанно а се формират постепенно в онтогенезиса на детското развитие под въздействието на подражание и обучение в обкръжаващата социална среда.

Логоритмичната терапия обединява в себе си игра, музика, дишане, движения и реч. Така че с програмата на студио КАМАТО вие може да подпомогнете развитието на вашето дете по приятен и забавен начин развивайки общата му моторика, фината моторика, музикален  слух, памет, емоционално състояние, пространствената ориентация, речта.  Всички тези занимания способстват за регулиране на процесите в ЦНС  и подобряване общия психичен тонус на детето.

Времетраенето на заниманията са м/ у  30 и 40 мин. Според възрастта на децата.

Цел на логоритмичното занятие: подпомагане развитието на висшите психични функции в детето с цел подобряване на качеството на живота му

 

Задачи на Логоритмика:

  1. Двигателни упражнения

      – ходене, тичане, подскоци, маршируване

      – подобряване  и регулиране  на мускулния тонус

  1. Гимнастика за развитие на артикулационния праксис и мануалния праксис

  2. Упражнения за развитието на дишането и гласа

  3. Упражнения развиващи темпа и ритъма

  4. Словестни дидактични игри

  5. Музикално – подвижни игри

  6. Танци

  7. Декламиране на кратки стихчета / речетативи