ПРОГРАМА И ЦЕНИ

Ранното детско развитие е много важно, понеже в тази възраст за детето са важни  всички възможни направления на развитие. Ние предлагаме комплексни програми, които  ще развият способностите на вашето дете. Ще помогнем за развитие на финната моторика и физическите качества, ще научим детето да рисува, лепи, конструира, да се запознае с обкръжаващия свят, ще се опитаме да открием  удивителния свят на фантазията, да развием чувството за красота.

Kamato-specialni-zanimania-za-deca-i bebeta

Игровата форма на обучение е в съответствие със задачите за всяка възраст.

В ранна възраст няма необходимост детето да се насърчава да учи, то учи ежечасно, ежеминутно. Как ? Като играе! Играта за детето е естествения способ за опознаване на света. Трябва само да му помогнем и да насочим неговите усилия в правилната посока. Затова в работата ние използваме игровата форма на обучение.

Игровата форма на обучение помага по-добре да се усвои материала и предизвиква желание за занимания.

Всеки период в развитието на детето е много важен и е свързан със знанията и навиците, които то придобива в определена възраст. Затова нашите развиващи програми са построени в съответствие със задачите на възрастта. Като основа за методите на преподаване са  разработките на известни педагози и психолози, научни изследвания от последните години, които ще помогнат на детето да придобие необходимите навици и умения.

 

Програмата за ранно развитие на детето включва:

Програма за  комплексно развитие (от 0,5 до 4 год.)

Подготовка за училище. Комплексни общоразвиващи занимания (от 4 до 7 год.)

 

Програма за  комплексно развитие (от 0,5 до 4 год.)

 

На заниманията децата играят различни игри насочени към развиване на:

Познавателните процеси (памет, внимание, мислене, въображение).

Сензорното развитие (ориентацията в цветовете, формите, величината и другите качества на предметите).

Развиване на финната моторика и китката на ръцете.

Развиване на речта (лексико-граматическата, фонетико-фонематичната организация на речта).

Развиване на творческата активност.

 

В зависимост от възрастта курсът се състоит от 4 части:

Начално ниво – от 0,5 до 1 год.

Първо ниво – от 1 до 2 год.

Второ ниво – от 2 до 3 год.

Трето ниво – от 3 до 4 год.

Общият подход е еднакъв за всички нива.

Всеки урок се състои от развиваща, творческа и  подвижна част.

 

Развиващата част има за цел да развие в децата основните психологически функции (памет, внимание, мислене, финната моторика и речта). Упражненията с пръсти способства развитието на финната моторика на ръцете и  висшите корови функции (памет, внимание, мислене, оптично-пространствено възприятие, въображение, наблюдателност); влияе както на интелектуалното, така и непосредствено на формиране на речевите навици.

В основата на развиващите игри са два принципа на обучение – това са „от просто към сложно“ и „ самостоятелно по способности“. Този съюз позволява в играта да се разрешат едновременно няколко проблема, свързани с развитието на творческите способности.

 • Първо, образователните игри дават информация на ума от най-ранна възраст.

 • Второ, стъпковите задания  създават условия, изпреварващи развитието на способностите.

 • Трето, детето се развива най-успешно, когато стига всеки път до определено ниво самостоятелно.

 • Четвърто, развиващите игри са много разнообразни по съдържание, както и всички други игри, не търпят принуда и създават атмосфера на свободно и радостно творчество.

 • Пето, играейки на тези игри със своите деца, майките и бащите незабележимо за себе си придобиват много важно умение – да се сдържат, да не пречат на детето да мисли и да взема решения, да не правят заради него неща, които и то само може да направи.

Творческата част включва както развитие в детето на художествено възприемане на обкръжаващия свят, така и театрални дейности.

Творческите занятия са насочени към формиране на естетическото отношение към обкръжаващия свят. Връзката между музиката и изкуството прави занятията радостни и способстват за създаването на положителна настройка на детето.

Подвижната част е насочена към физическото развитие на детето (координация, ловкост).

 „Игроритмиката“  е основа за развитие  чувството за ритъм и двигателните способности на занимаващите се.

Игротанците са насочени към формиране на танцови движения, което способства  повишаването на общата култура на детето. Танците имат голямо възпитателно значение и доставят естетична радост на детето.

 

Базовите задачи на програмата за  комплексно развитие (от 0,5 до 4 год.):

 • Развиване на вниманието и способността на детето да концентрира вниманието си (върху един, два или повече различни предмети). Концентрирайки своето внимание, детето се опитва да се съсредоточи върху изпълнението на определена задача, като неговото внимание се стеснява и разглеждания обект става по-подробен, ярък и отчетлив.

 • Разпределяне на вниманието – способността на детето да се концентрира не върху един, а върху два или повече различни предмети. Това позволява на детето едновременно да извършва различни действия и да следи няколко независими процеса, без да губи от полезрението нито един от тях.

 • Разширяване обема на внимание – способността на детето да обхване едновременно голямо количество обекти в даден момент. Съзнанието на детето може да обхване едновременно от 5 до 7 обекта.

 • Превключване на вниманието – съзнателно да премести фокуса от един обект на друг, бърза навигация на ситуацията и  преминаване от една дейност към друга.

 • Начален самоконтрол – да съпоставя изпълнението на задачата с показания модел или образец и да оценява своя резултат. Дете от предучилищна възраст трябва да е в състояние да контролира процеса на работа, да оценява своята работа и да анализира това, което не се получава при него.

 • Развиване на възприемането на отделните характеристики на предметите – да се различават и асимилира обекти и явления от външния свят. Разграничаване  цвета и формата на обекта, назоваване на геометрични фигури, сравняване на подходящите форми, намирането им в познати неща ( топката прилича на кръг, книгата на правоъгълник).

 • Развиване на логическото мислене – самостоятелно сравняване, разсъждения, анализиране, установяване на закономерности, правене на изводи.

 • Развиване на паметта.

 • Развиване на речта – един от най-важните фактори за интелектуално развитие на детето. Ако детето говори добре, то няма да има проблеми при общуването с връстниците си. Добре ще усвоява материала на занятията, правилно ще отговаря на въпросите, ще може добре да изразява своите мисли. Специалните упражнения за развиване речта на детето ще я направят по-изразителна, ясна, правилна, ще обогатят неговия речников запас, ще разработят последователна реч.

 • Разработване на фини двигателни умения и координиране движенията на ръцете. Нивото на развитие на финната моторика е един от показателите за интелектуалното развитие на детето. Обикновено детето, имащо високи показатели на развитие на финната моторика, умее да разсъждава логично, има достатъчно силна развита памет и внимание, свързана реч.

Продължителност на заниманията 50мин. | График

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Цени:

Еднократно посещение – 10лв

Цял курс от 10 посещения – 80лв

За записване тел.: 0988 933 101

ПРОГРАМА И ЦЕНИ

 

Система за ранно развитие на детето - Пловдив КАМАТО КИДС - KAMATO KIDS Система за ранно развитие на детето - Пловдив
Система за ранно развитие на детето - Пловдив КАМАТО КИДС - KAMATO KIDS Система за ранно развитие на детето - Пловдив
sistema za ranno razvitie na deteto - Kamato Kids